https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_1_v2.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_IMG_4435.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_2_v4.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_3_v4.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_4_v3.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_5_v3.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_8_v4.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_9_1.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_10_v3.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_11_v3.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_7_v4.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_6_v3.jpg
https://www.mariezolamian.com/files/gimgs/th-72_13_v3.jpg

SOME MOVEMENTS FOR A TREE OF LIFE
Luk Lambrecht

Voor deze editie selecteerden wij de zeer beloftevolle Marie Zolamian, in 1975 geboren in Beiroet (Libanon) en vandaag leeft en werkt zij in Luik. Als kunstenares koppelt zij het artistiek métier aan inhoudelijke thema's die ons allen én de condities voor onze gezondheid sterk aanspreken én aan-belangen. Haar werk is altijd heel kleurrijk; oogt magisch-realistisch maar blijft verankerd in een rusteloos verlangen om met een ruim publiek te communiceren over wat ons (vooral) schaadt met name het leef-milieu dat ons voortbestaan als mens bedreigt. Haar kunst oogt optimistisch en is inhoudelijk doordrongen van studie en lectuur. Marie Zolamian neemt een aparte plaats in binnen haar generatie en werd onlangs fel opgemerkt met de mozaïek die ze creëerde op het bordes van het zopas geopende KMSK in Antwerpen. Onlangs schitterde ze ook met een tentoonstelling met één ongelooflijk monumentaal doek dat ze presenteerde in kunstcentrum Jester in Genk (C-Mine).
Speciaal voor de UZ Brussel Kunstmuur schilderde ze een fonkelnieuw werk met de mooie, poëtische titel “some movements for a tree of life” van maar liefst 5 bij 2,2 meter - als een soort opvolging van haar monumentaal schilderij dat zij in Genk produceerde.
Toelichting door de kunstenares (citaten uit een gesprek)
“Natuurlijk en menselijk, persoonlijk en collectief, gezondheid en milieu zijn de sleutelbegrippen van het grote schilderij dat ik maak voor het UZ Brussel. De inspiratie van het doek is te vinden bij het begrip "Symbioceen" - in tegenstelling tot het Antropoceen is het Symbioceen een samenleven zonder menselijke overheersing over de omgeving – het zijn gedachten van Glenn Albrecht, een Australische milieufilosoof. De compositie van mijn groot schilderij op canvas dat ik beschouw als een landschap - een wandtapijt in een kader, is ook gevoed vanuit mijn herinneringen in Beiroet. Het beeld van dit schilderij/wandtapijt vertegenwoordigt een persoonlijk en collectief erfgoed, een geverfde neerslag van beschermde biodiversiteit in een symbiose van "vivre ensemble". Het schilderij is als een groot “boeket” om in te verdwalen gedurende een korte tijd doorgebracht in de hal van het ziekenhuis. Omdat ik absoluut geen somber en rampzalig landschap wil weergeven, schilder ik een “koninkrijk” van uitsluitend vogels en overwoekerde hybride vegetatie, en laat ik de mens zelf buiten beeld. Ik schilderde het werk vanuit dit uitgangspunt, zonder schetsen of studies en al de rest ontstond tijdens de opeenvolgende schildermomenten. Deze vrije manier van schilderen stelt mij in staat te experimenteren met een nieuwe ruimte en daarin met verf te spelen, om vanuit mezelf een nieuwe ruimte te bedenken die mij en de toeschouwers (hopelijk) zal verbazen en verrassen. Het is een tafereel met vogels en vegetatie via een spel van kleuren, transparanties, en met mijn ongelukken en worstelingen met verf op doek. Ik zie het schilderij als een geheel als één gigantische miniatuur; met invloeden en details die zich verstrengelen via nieuwe en andere perspectieven, vervlechtingen, herhalingen, geometrieën en kleuren die elkaar confronteren. Ik wilde een uitgestrekt domein/landschap creëren. Eén dat vergelijkbaar is met een “hersenschimmen-kaart” waarbij het verhaal wordt verteld met en vanuit uiteenlopende (verhaal)-lijnen”.

Pour cette édition, nous avons sélectionné la très prometteuse Marie Zolamian, née à Beyrouth (Liban) en 1975, qui vit et travaille aujourd'hui à Liège. Marie Zolamian lie le métier artistique à des thèmes de fond qui nous interpellent tous fortement et aux conditions de notre santé. Son travail est toujours très coloré ; il a l'air féerique et réaliste mais reste ancré dans un désir inébranlable de communiquer à un large public ce qui nous fait (principalement) du mal, notamment l'environnement qui menace notre survie en tant qu'êtres humains. Son art semble optimiste et son contenu est imprégné d'étude et de lecture. Marie Zolamian occupe une place à part dans sa génération et s'est récemment fait remarquer par la mosaïque qu'elle a conçue sur les marches du KMSKA nouvellement ouvert à Anvers. Elle a également brillé récemment avec une exposition présentant une incroyable toile monumentale qu'elle a présentée au centre d'art Jester à Genk (C-Mine).
Spécialement pour l'UZ Brussel Kunstmuur, elle a peint une toute nouvelle œuvre au titre magnifique et poétique de "Quelques mouvements pour un arbre de vie" mesurant pas moins de 5 mètres sur 2,2 mètres - comme une sorte de suite de sa peinture monumentale réalisée à Genk.
Commentaires de l'artiste (citations tirées d'une interview)
"Naturel et humain, personnel et collectif, santé et environnement sont les concepts clés du grand tableau que je réalise pour l'UZ Brussel. L'inspiration de la toile se trouve dans le concept de "Symbiocène" - contrairement à l'Anthropocène, le Symbiocène est une coexistence sans domination humaine sur l'environnement - ce sont les pensées de Glenn Albrecht, un philosophe environnemental australien. La composition de ma grande peinture sur toile que je considère comme un paysage - une tapisserie dans un cadre, est également nourrie de mes souvenirs à Beyrouth. L'image de cette peinture/ tapisserie murale représente un patrimoine personnel et collectif, un reflet peint de la biodiversité protégée dans une symbiose de "vivre ensemble". Le tableau est comme un grand "bouquet" dans lequel on peut se perdre pendant un court moment passé à l’entrée de l'hôpital. Comme je ne veux absolument pas dépeindre un paysage sombre et désastreux, je peins un "royaume" composé uniquement d'oiseaux et de végétation hybride envahissante, et je laisse les humains eux-mêmes hors du tableau. J'ai peint l'œuvre à partir de ce point de départ, sans croquis ni études, et tout le reste est apparu au cours des moments successifs de la peinture. Cette façon libre de peindre me permet d'expérimenter un nouvel espace et d'y jouer avec la peinture, d'inventer de l'intérieur un nouvel espace qui (je l’espère) me surprendra et étonnera les spectateurs. C'est une scène avec des oiseaux et de la végétation à travers un jeu de couleurs, de transparences, et avec les accidents et les luttes avec la peinture sur la toile. Je vois le tableau dans son ensemble comme une gigantesque miniature ; avec des influences et des détails qui s'entrecroisent à travers des perspectives nouvelles et différentes, des entrelacements, des répétitions, des géométries et des couleurs qui se confrontent. Je voulais créer un vaste domaine/paysage. Une carte similaire à une "carte chimère" où l'histoire est racontée avec et à partir de diverses lignes (de récit)".

Tous droits réservés